pondelok, 18. septembra 2017

Kde Ježiš je - video

17. august 2017 - Letné stretnutie v Osrblí

>

Hrad prepevný je Pán Boh náš

August 2017 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: českí súrodenci


1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila,
z moci diabla vytrhne nás, ak by nás zachvátila:
ten starý nepriateľ zničiť nás by chcel, veľká moc a klam
strašná je jeho zbraň, v svete niet krutejšieho.
2.  Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni,
máme však od Hospodina štít v každom bojovaní.
Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží Syn. Ten zachránil svet,
ného Boha niet, On napokon zvíťazí!
3. Hoc plný diablov bol by svet, ktorí chcú nás pohltiť,
nemusíme sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť.
Knieža sveta toho trúfa si mnoho: neuškodí nám,
odsúdil ho náš Pán, slovíčkom ho porazí!
4. Slovom Božím neotrasú, úspech im neprislúcha:
s nami je každého času Pán s darmi svojho Ducha.
Môžu zničiť všetok, rod i majetok, vziať česť, život, dom,
náš poklad nie je v tom: nebesá nám zostanú!

Prúdy požehnania [2]

August 2017 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol


Ref: Daruj Pane prúdy
z výsosti požehnania,
nanovo zapáľ naše srdcia,
prebudenie daruj ó Pane nám
a ohňom krsti Ty sám.
1. Voláme k Tebe, čuj prosbu našu
a z novu žehnaj ó Páne Ježišu.
Bohatý pokoj zo spasenia
a zošli dnes prúdy požehnania.
2. Ty sa nás dotkni svojou rukou
a daruj silu chváliť Ťa s radosťou.
Čakáme na to až Ty prídeš
a do svojej slávy si nás vezmeš.

Bola to láska Kristova

August 2017 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: trio


1. Bola to láska Kristova, čo prišla na tento svet,
Spasiteľ zostúpil z neba, vykúpil zo všetkých bied.
Bola to láska Kristova, čo utíšila more,
v temnom dni na dreve kríža, zhľadila hriechy moje.
2. Bola to láska Kristova, ktorá ma premenila,
na modlitbe moja vina zostala odpustena.
Bola to láska Kristova, čo ticho zašepkala,
neboj sa, neopustím ťa, nikdy nezpariem teba.

3. Je to láska, ktorá klope na srdcia hriešnych ľudí,
pomáha, oslobodzuje, nikdy sa neunaví.
Je to láska, ktorá klope, nádej, milosť daruje,
zasľúbenia, verné, živé, svojim deťom zjavuje.

Nebeský mier

August 2017 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: trio


1. Našiel som v Kristovi nebeský mier, nebeský mier u Neho mám,
daroval istotu od hriecha slobodu, Pán mi dal do srdca nebeský mier.
Už mám nebeský mier, v duši nebeský mier, kamkoľvek s Ním idem,
dá silu neklesnem, dostal som od Pána nebeský mier.
2. Srdce mi radosťou naplnil Pán, nebeský mier v Ňom ja už mám,
chválim ho deň čo deň za pokoj ďakujem, Pán mi dal do srdca nebeský mier.
Už mám nebeský mier, v duši nebeský mier, Boží pokoj z duše,
satan vziať nemôže, dostal som od Pána nebeský mier.
3. Už nemám žiaden strach z tohto sveta, nebeský mier od Boha mám,
Spasiteľ mi vraví: “Som s tebou neboj sa,” Pán mi dal do srdca nebeský mier.
Už mám nebeský mier, v duši nebeský mier, Boh lásky pokoja,
v srdci mi prebýva, dostal som od Pána nebeský mier.

Na oblaku [2]

August 2017 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol


1. Náš Pán sa vráti k nám na oblaku
korunovaný velebnosťou.
Príde k nám z nebies s veľkou nádherou,
čakáme na Ňho s radosťou.
Ref: Pán sa vráti len pre Nevestu
tak, ako On zasľúbil,
čakáme na ten deň Jeho návratu,
ktorý sa veľmi priblížil.
2. Zo všetkých bratov prvorodený,
slávu neba pre nás opustil.
Kráľ kráľov meno má, vládne nad všetkým,
i na Golgote zvíťazil.
3. Syn najvyššieho zo svojej lásky,
nás obmyl Božou krvou svätou.
Učinil si z nás ľud vyvolený,
ktorý mu slúži s pokorou.

Otče náš [2]

August 2017 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol


Otče náš, ktorý si na nebesiach
a sväté buď Tvoje meno.
Nech sa stane Tvoje kráľovstvo,
Tvoja vôľa nech sa stane
na tejto zemi, aj v nebesiach.
Chlieb každodenný daruj nám i dnes
a odpusť, Pane nám naše viny,
tak ako odpúšťame naším vinníkom,
ochráň nás Otče od pokušenia
a osloboď svoj ľud od všetkého zlého.
Tebe samému patrí kráľovstvo,
sláva a tiež moc na veky. Amen.

Otče náš [1]

August 2017 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol


Otče náš, ktorý si na nebesiach
a sväté buď Tvoje meno.
Nech sa stane Tvoje kráľovstvo,
Tvoja vôľa nech sa stane
na tejto zemi, aj v nebesiach.
Chlieb každodenný daruj nám i dnes
a odpusť, Pane nám naše viny,
tak ako odpúšťame naším vinníkom,
ochráň nás Otče od pokušenia
a osloboď svoj ľud od všetkého zlého.
Tebe samému patrí kráľovstvo,
sláva a tiež moc na veky. Amen.

Kráľovstvo Tvoje - video

16. august 2017 - Letné stretnutie v Osrblí

>

Kráľovstvo Tvoje

16. august 2017 - Letné stretnutie v Osrblí
Spev: spevokol


1. Kráľovstvo Tvoje nech príde, môj Pane
a voľa Tvoja sa v nás naplní,
vyuč nás. Pane chodiť s Tebou denne,
na púti naše nohy posilni.
Ref: Kráľovstvo Tvoje nech príde môj Pane,
večného pokoja deň nastane,
my s pevnou vierou hľadíme k tej chvíli,
až Tvoje panovanie započne.
2. Kráľovstvo Tvoje nech príde, môj Pane
noc temnú, chladnú v diaľku zaženie
a začni svoje panovanie v srdciach,
nech čím skôr jasný deň sa zaskveje.
3. Kráľovstvo Tvoje nech príde, môj Pane
naladí v srdciach piesne radostné,
na troskách pred tým bezcenného žitia,
nech celkom nový život rozkvitne.